Algemene Voorwaarden NL

Healing sessies en workshops met paarden:

Deze sessies vinden plaats in open lucht op een weide.

Denk eraan om gepaste kledij te dragen, die eventueel vuil mag worden en warm en waterdicht is indien nodig, Omwille van veiligheidsredenen vragen we dat je gesloten, stevige schoenen draagt gedurende de sessie.

Wij zijn niet aansprakelijk voor ongevallen of schade.

We zijn afhankelijk van het weer, bij hevige regen zullen we in overleg de sessie verzetten naar een andere datum.

Alle sessies en workshops:

Sessies zijn vertrouwelijk. Ik deel enkel foto’s of videos op mijn webstte en in mijn publicaties (digitaal en/of analoog) wanneer je mij hiervoor jouw toestemming hebt gegeven. Wanneer ik verwijs naar de inhoud van onze sessies in een geschreven tekst, interview of video gebruik ik steeds een fictieve naam of een 1ste letter van je naam om jouw identiteit te beschermen. Wanneer je daarentegen een testimonial deelt, met of zonder foto, gebeurt dit onder je ware identiteit (voor en achternaam). 

Sessies vinden plaats binnen 30 dagen na betaling via onze website, tenzij anders vermeld of afgesproken met jou.

Nadat je je boeking on line heeft gemaakt zal je een bevestigingsmail krijgen van je betaling. Daarna zal je een email van mij krijgen, Helena Sidiropoulos, om in overleg een datum voor onze afspraak vast te leggen.

Alle sessies en deelname aan workshops dienen ten laatste 48u voor de sessie of workshop plaats vindt betaald te worden. Indien je niet hebt betaald in deze tijdspanne kan ik iemand anders laten deelnemen en kan je afspraak vervallen voor een sessie of deelname aan een workshop.

Alle informatie, zoals prijzen, duur van een sessie en inhoud kan teruggevonden worden in de beschrijving onderaan wanneer je klikt op de sessie of workshop van je interesse. Bij vragen mag je mij een bericht sturen via de contactpagina op deze website: www.helenasidiropoulos.com

Indien je een factuur nodig hebt voor je bedrijf, stuur mij dan voorafgaand aan de sessie een bericht met de wettelijke gegevens van je bedrijf (naam, adres, BTWnummer)

Wij geven geen terugbetalingen na aankoop, maar je bent vrij om je sessie of plek in een workshop door te geven aan iemand anders. Wanneer een workshop afgezegd langs mijn zijde, dan heb je daarentegen wel recht op een volledige terugbetaling van uw betaalde inschrijvingsgeld.

Informeer mij aub via de contactpagina of email indien je een sessie boekt als geschenk voor iemand anders of wanneer je je plek in een workshop doorgeeft. Als ik de naam en e-mailadres van de deelnemer heb, kan ik hun deelname verder opvolgen.

Contacteer een gediplomeerde psychiater, psychologe of psychotherapeute in geval van geestelijke gezondheidsproblemen.

Update: 10 februari 2021

Terms and conditions ENG

Healing sessions and workshops with horses:

These sessions take place in open air on a meadow.

Remember to wear appropriate clothing, which may become dirty, and warm and waterproof if necessary. For safety reasons, we ask you to wear closed, sturdy shoes.

We are not liable for any accidents or damage.

We are dependent on the weather, in case of heavy rain we will move the session to another date (in consultation).

All sessions and workshops:

Sessions are confidential. I only share photos or videos on my website and in my publications (digital and / or analog) if you have given me your consent. When I refer to the content of our sessions in a written text, interview or video, I always use a fictitious name or a 1st letter of your name to protect your identity. Conversely, when you share a testimonial, with or without a photo, this is done under your true identity (first and last name).

Sessions take place within 30 days of payment through our website, unless otherwise stated or agreed with you.

After you have made your booking online you will receive a confirmation email of your payment. You will then receive an email from me, Helena Sidiropoulos, to arrange a date for our appointment (in consultation).

All sessions and participation in workshops must be paid at least 48 hours before the session or workshop takes place. In case you haven’t paid by then, your appointment or place in a workshop will be cancelled and can be taken by someone else.

All information, such as prices, duration of a session and content can be found in the description at the bottom when you click on the session or workshop of your interest. If you have any questions, you can send me a message via the contact page on this website www.helenasidiropoulos.com

If you need an invoice for your company, send me a message prior to the session with the legal details of your company (name, address, VAT number)

We do not give refunds after purchase, but you are free to pass on your session or spot in a workshop to someone else. When a workshop is canceled on my side, you are entitled to a full refund.

Please inform me via the contact page or email if you book a session as a gift for someone else or if you pass on your place in a workshop. If I have the name and e-mail address of the participant, I can follow up on their participation.

Contact a licensed psychiatrist, psychotherapist or other mental health expert in case of mental health problems.

Update: 10 februari 2021

Go top